Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mặt cầu (x - 2) 2 + (y+1) 2 + z 2 = 49 tiếp xúc với mặt phẳng nào sau đây?

Mặt cầu (x - 2)2 + (y+1)2 + z2 = 49 tiếp xúc với mặt phẳng nào sau đây?

  1. 3x - 2y - 6z + 16 = 0

  2. 2x - y - 2z + 16 = 0

  3. 2x + y - 2z - 16 = 0

  4. Một mặt phẳng khác

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chô hình hộp đứng ABCD.A'B'C'D' có đáy ABCD là hình vuông. Gọi S là tâm của hình vuông A'B'C'D'. SA, BC có trung điểm lần lượt là M và N. Tính thể tích của khối chóp S.ABC theo a, biết MN tạo với m...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG