Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mặt cầu (S) tâm I bán kính R có diện tích bằng

Mặt cầu (S) tâm I bán kính R có diện tích bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Diện tích mặt cầu (S) là S = 4 π R 2

Diện tích mặt cầu (S) là 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz cho A (1;2;-1) v à hai đườ ng th ẳ ng d 1 ​ : 1 x − 1 ​ = 1 y ​ = − 2 z − 1 ​ ; d 2 ​ : 1 x ​ = 2 y − 1 ​ = − 2 z ​ . T ì m M thu ộ c d 1 ​ ;N thu ộ c d 2 ​ sao cho đườ ng th ẳ n...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG