Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mặt cầu (S) có tâm l(1;2;-1) và đi qua điểm A(3;1 : - 1) có phương trình:

Mặt cầu (S) có tâm l(1;2;-1) và đi qua điểm A(3;1 : - 1) có phương trình:

R. Robo.Ctvx11

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Mặt cầu (S) có tâm I(1;2;-1) có phương trình: ( x − 1 ) 2 + ( y − 2 ) 2 + ( z + 1 ) 2 = R 2 . Điểm A(3;1;-1)∈(S) điều kiện là: ( 3 − 1 ) 2 + ( 1 − 2 ) 2 + ( − 1 + 1 ) 2 = R 2 ⇔ R 2 = 5. Vậy, phương trình mặt cầu (S) có dạng : ( S ) : ( x − 1 ) 2 + ( y − 2 ) 2 + ( z + 1 ) 2 = 5

Mặt cầu (S) có tâm I(1;2;-1) có phương trình: 

Điểm A(3;1;-1)∈(S) điều kiện là:

Vậy, phương trình mặt cầu (S) có dạng :

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d 1 ​ : 2 x ​ = 1 y − 1 ​ = 3 z + 2 ​ và d 2 ​ : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = − 1 − 2 t y = − t z = 1 − 3 t ​ ,t là tham số. Vị trí tương đối giữa d 1 vàd 2 là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG