Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một cơ sở khoan giếng có đơn giá như sau: giá của mét khoan đầu tiên là 50000 đồng và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét khoan sau tăng thêm 7% so với giá của mét khoan ngay trước đó. Tính số tiền mà chủ nhà phải trả cho cơ sở khoan giếng để khoan được 50(m)giếng gần bằng số nào sau đây?

Một cơ sở khoan giếng có đơn giá như sau: giá của mét khoan đầu tiên là 50000 đồng và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét khoan sau tăng thêm 7% so với giá của mét khoan ngay trước đó. Tính số tiền mà chủ nhà phải trả cho cơ sở khoan giếng để khoan được 50(m) giếng gần bằng số nào sau đây?

  1. 20326446

  2. 21326446

  3. 23326446

  4. 22326446

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Gọi u n ​ là giá tiền khoan giếng nét thứ n. Vậy ( u n ​ ) là một cấp số nhân là u 1 ​ = 50000 và công bội q = 1 , 07 . Số tiền công cần thanh toán khi khoan 50(m)là

Chọn A

Gọi  là giá tiền khoan giếng nét thứ n.

Vậy  là một cấp số nhân là và công bội .

Số tiền công cần thanh toán khi khoan 50(m) là

1

Câu hỏi tương tự

Biết rằng , giá trị của là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG