Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một cấp số nhân có số hạng đầu tiên là 2 và số hạng thứ tư là 54 thì số hạng thứ 6 là

 Một cấp số nhân có số hạng đầu tiên là 2 và số hạng thứ tư là 54 thì số hạng thứ 6 là

  1. 1458

  2. 162

  3. 243

  4. 486

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.486

ĐÁP ÁN D. 486 

6

Câu hỏi tương tự

Giả sử u 1 ​ , u 2 ​ , … , u n ​ là các số hạng của một cấp số nhân có công bội q và tổng S m ​ = u 1 ​ + u 2 ​ + ⋯ + u n ​ . Tính tổng sau S 1 ​ + S 2 ​ + ⋯ + S n ​

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG