Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một cấp số nhân có u 1 ​ = − 3 , u 2 ​ = 6 .Công bội của cấp số nhân đó là

Một cấp số nhân có . Công bội của cấp số nhân đó là
 

  1. 2

  2. 9

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi cấp số nhân có công bội q Ta có u 2 ​ = u 1 ​ . q ⇒ q = u 1 ​ u 2 ​ ​ = − 3 6 ​ = − 2

Gọi cấp số nhân có công bội q
Ta có 

2

Câu hỏi tương tự

T ì m t ậ p x á c đị nh c ủ a h à m s ố y = ( 2 x − 1 ) − 3 n ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG