Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một cấp số nhân có 6 số hạng, công bội của nó là 2. Tổng các số hạng bằng 189. Số hạng cuối của cấp số nhân là:

Một cấp số nhân có 6 số hạng, công bội của nó là 2. Tổng các số hạng bằng 189. Số hạng cuối của cấp số nhân là:
 

  1. 72

  2. 36

  3. 96

  4. 69

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình cos 2 ( x + 2 3 π ​ ) + cos 2 3 ( x + 2 π ​ ) = 2 sin 2 2 x .

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG