Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một cấp số cộng và một cấp số nhân đều là các dãy số tăng. Các số hạng thứ nhất đều bằng 3, các số hạng thứ hai bằng nhau, tỷ số giữa các số hạng thứ ba của cấp số nhân và cấp số cộng là .Tính tổng S của cấp số nhân đó. A. B. C. D.

Một cấp số cộng và một cấp số nhân đều là các dãy số tăng. Các số hạng thứ nhất đều bằng 3, các số hạng thứ hai bằng nhau, tỷ số giữa các số hạng thứ ba của cấp số nhân và cấp số cộng là 9 over 5. Tính tổng S của cấp số nhân đó.

A. S equals 27

B. S equals 39

C. S equals 29

D. S equals 37

  1. S equals 27

  2. S equals 39

  3. S equals 29

  4. S equals 37

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B. Giải sử CSC là thì CSN là 3;a; .Do cả 2 dãy số đều tăng nên a > 3

Đáp án đúng là B.

Giải sử CSC là   thì CSN là 3;a;9 over 5 b. Do cả 2 dãy số đều tăng nên  a > 3

2

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng nếu a,b,c là các số hạng thứ p,q,r của một cấp số cộng cũng như của một cấp số nhân thì a b − c ⋅ b c − a ⋅ c a − b = 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG