Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một cấp số cộng có tổng n số hạng đầu là S n được tính theo công thức . Tìm số hạng đầu u 1 và công sai d của cấp số cộng đó.

Một cấp số cộng có tổng n số hạng đầu là Sn được tính theo công thức S subscript n equals space 5 n squared plus 3 n comma space open parentheses n element of N to the power of asterisk times close parentheses. Tìm số hạng đầu u1 và công sai d của cấp số cộng đó.

  1. u = - 8, d = 10 

  2. u = - 8, d = - 10 

  3. u =  8, d = 10 

  4. u = - 8, d = - 10 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. u 1 = 8, d = 10

ĐÁP ÁN C. u =  8, d = 10  

1

Câu hỏi tương tự

Số hạng đầu và công bội q của CSN với u 7 ​ = − 5 , u 10 ​ = 135 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG