Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một cấp số cộng có số hạng đầu công sai d = - 5 . Hỏi bắt đầu từ số hạng nào của cấp số cộng đó thì nó nhận giá trị âm. A. B. C. D.

Một cấp số cộng có số hạng đầu u subscript 1 equals 2018 công sai d = - 5 . Hỏi bắt đầu từ số hạng nào của cấp số cộng đó thì nó nhận giá trị âm.

A. u subscript 406

B. u subscript 403

C. u subscript 405

D. u subscript 404

  1. u subscript 406

  2. u subscript 403

  3. u subscript 405

  4. u subscript 404

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là C. =>bắt đầu từ số hạng thứ 405thì nhận giá trị âm.

Đáp án đúng là C.

=> bắt đầu từ số hạng thứ 405 thì nhận giá trị âm.

3

Câu hỏi tương tự

Cho dãy số thỏa mãn . Tính A. B. C. D.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG