Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một công ty quảng cáo X muốn làm một bức tranh trang trí hình MNEF ở chính giữa của một bức tường hình chữ nhật ABCD có chiều cao BC = 6m , chiều dài CD =12m . Cho biết MNEF là hình chữ nhật có MN= 4m , cung EIF có hình dạng là một phần của cung parabol có đỉnh I là trung điểm của cạnh AB và đi qua 2 điểm C, D. Kinh phí làm bức tranh là 900000 đồng/ m 2 . Hỏi công ty X cần bao nhiêu tiền để làm bức tranh đó?

Một công ty quảng cáo X muốn làm một bức tranh trang trí hình MNEF ở chính giữa của một bức tường hình chữ nhật ABCD có chiều cao BC = 6m , chiều dài CD =12m . Cho biết MNEF là hình chữ nhật có MN= 4m , cung EIF có hình dạng là một phần của cung parabol có đỉnh I là trung điểm của cạnh AB và đi qua 2 điểm C, D . Kinh phí làm bức tranh là 900000 đồng/ . Hỏi công ty X cần bao nhiêu tiền để làm bức tranh đó?

  1. 21.200.000 đồng.

  2. 20.600.000 đồng. 

  3. 20.800.000 đồng.

  4. 20.400.000 đồng. 

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ trên, đồ thị hàm số paraboly = a x 2 + b x + c qua 3 điểm C (6;0) ; D( -6; 0); I(0;6) ,ta có hệ phương trình: ⎩ ⎨ ⎧ ​ 36 a + 6 b + c = 0 36 a − 6 b + c = 0 c = 6 ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ a = − 6 1 ​ b = 0 c = 6 ​ Suy ra hàm số parabol là: y = f ( x ) = − 6 1 ​ x 2 + 6 Diện tích MNEF là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f ( x ) = − 6 1 ​ x 2 + 6 , trục hoành và hai đường thẳng x = -2; x = 2.Suy ra S MNEF ​ = S = ∫ − 2 2 ​ ( − 6 1 ​ x 2 + 6 ) d x = 9 208 ​ m 2 Vậy số tiền để làm bức tranh đó là: 9 208 ​ .900000 = 20.80.000 đ o ^ ˋ n g .

Gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ trên, đồ thị hàm số parabol y =  qua 3 điểm C (6;0) ; D( -6; 0); I(0;6) , ta có hệ phương trình:

Suy ra hàm số parabol là: 

Diện tích MNEF là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số ,  trục hoành và hai đường thẳng x = -2; x = 2. Suy ra 

Vậy số tiền để làm bức tranh đó là: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f(x) liên tục trên [-2;1] và thỏa mãn 2f(x)+3f(-x)= 4 + x 2 1 ​ .Tính tích phân ∫ − 2 2 ​ f(x)dx

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG