Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một công ty cần xây một kho chứa hàng dạng hình hộp chữ nhật (bằng vật liệu gạch và xi măng)có thể tích 2000 m 3 , đáy là hình chữ nhật có chiều dài bằng hai lần chiều rộng. Người ta cần tính toán sao cho chi phí xây dựng là thấp nhất, biết giá xây dựng là 750.000 đ / m 2 . Khi đó chi phí thấp nhất gần với số nào dưới đây?

Một công ty cần xây một kho chứa hàng dạng hình hộp chữ nhật (bằng vật liệu gạch và xi măng) có thể tích , đáy là hình chữ nhật có chiều dài bằng hai lần chiều rộng. Người ta cần tính toán sao cho chi phí xây dựng là thấp nhất, biết giá xây dựng là . Khi đó chi phí thấp nhất gần với số nào dưới đây?

  1. 742.935.831

  2. 742.963.631

  3. 742.933.631

  4. 742.833.631

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C. Gọi chiều rộng của đáy hình chữ nhật là x ( m ) thì chiều dài của đáy là 2 x ( m ) với x > 0 . Chiều cao của kho chứa là h ( m ) với h > 0. Theo giả thiết, ta có x .2 x . h = 2000 ⇔ h = x 2 1000 ​ . Diện tích toàn phần của kho chứa là S = 2 x .2 x + 2.2 x . h + 2. x . h = 4 x 2 + x 6000 ​ . Để chi phí xây dựng thấp nhất thì diện tích toàn phần của kho chứa phải nhỏ nhất. Ta có S ′ = 8 x − x 2 6000 ​ = x 2 8 x 3 − 6000 ​ . S ′ = 0 ⇔ 8 x 3 − 6000 = 0 ⇔ x = 5 3 6 ​ . Bảng biến thiên Vậy S min ​ = S ( 5 3 6 ​ ) ⇒ chi phí thấp nhất là [ 4. ( 5 3 6 ​ ) 2 ] + 5 3 6 ​ 6000 ​ .750000 ≈ 742933631.

Chọn C.

Gọi chiều rộng của đáy hình chữ nhật là  thì chiều dài của đáy là  với .

Chiều cao của kho chứa là  với 

Theo giả thiết, ta có 

Diện tích toàn phần của kho chứa là 

Để chi phí xây dựng thấp nhất thì diện tích toàn phần của kho chứa phải nhỏ nhất.

Ta có 

Bảng biến thiên

Vậy chi phí thấp nhất là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho các số thực a, b thỏa mãn 1 < a < b . Khẳng định nào sau đây là đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG