Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một cần cẩu nâng một vật nặng có khối lượngm=5m=5tấn . a) Lực nâng của cần cẩu phải bằng bao nhiêu để vật có gia tốc không đổi bằng 0,5 m/s 2 . b) Công suất của cần cẩu biến đổi theo theo gian ra sao ? c) Tính công mà cần cẩu thực hiện được sau thời gian 3s.

Một cần cẩu nâng một vật nặng có khối lượng m=5m=5 tấn .

a) Lực nâng của cần cẩu phải bằng bao nhiêu để vật có gia tốc không đổi bằng 0,5 m/s2.

b) Công suất của cần cẩu biến đổi theo theo gian ra sao ?

c) Tính công mà cần cẩu thực hiện được sau thời gian 3s.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Gọi F là lực nâng của cần cẩu. Theo định luật II Niu-tơn: b) Công suất Thay số : Vậy Kết luận : Công suất của cần cẩu biến đổi với thời gian t theo một hàm bậc nhất. c) Theo kết quả trên, vì công suất P biến đổi theo thời gian, nên ta có thể tính công do lực nâng của cần cầu thực hiện trong khoảng thời gian từ 0 đến t bằng công thức : Thay số :

a) Gọi F là lực nâng của cần cẩu. Theo định luật II Niu-tơn:

F minus P equals m a F equals m left parenthesis g plus a right parenthesis equals 5000 left parenthesis 9 comma 8 plus 0 comma 5 right parenthesis equals 5000.10 comma 3 equals 51500 N

b) Công suất P space equals F v equals F a t equals m left parenthesis g plus a right parenthesis a t equals K t

Thay số :  K equals 5000.0 comma 5. left parenthesis 9 comma 8 plus 0 comma 5 right parenthesis equals 25750 W divided by s

Vậy P equals 25750 t

Kết luận : Công suất của cần cẩu biến đổi với thời gian t theo một hàm bậc nhất.

c) Theo kết quả trên, vì công suất P biến đổi theo thời gian, nên ta có thể tính công do lực nâng của cần cầu thực hiện trong khoảng thời gian từ 0 đến t bằng công thức :

A equals space p subscript t b end subscript. t equals fraction numerator K t over denominator 2 end fraction. t equals fraction numerator K t squared over denominator 2 end fraction

Thay số : A equals fraction numerator 25750.9 over denominator 2 end fraction equals 115875 J. 

4

Câu hỏi tương tự

Giải thích nguyên tắc chuyển động của máy bay ( hoặc tàu thủy ) nhờ lực kéo tạo bởi cánh quạt ( hoặc chân vịt).

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG