Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một cần cẩu nâng một vật nặng có khối lượngm=5m=5tấn . a) Lực nâng của cần cẩu phải bằng bao nhiêu để vật có gia tốc không đổi bằng 0,5 m/s 2 . b) Công suất của cần cẩu biến đổi theo theo gian ra sao ? c) Tính công mà cần cẩu thực hiện được sau thời gian 3s.

Một cần cẩu nâng một vật nặng có khối lượng m=5m=5 tấn .

a) Lực nâng của cần cẩu phải bằng bao nhiêu để vật có gia tốc không đổi bằng 0,5 m/s2.

b) Công suất của cần cẩu biến đổi theo theo gian ra sao ?

c) Tính công mà cần cẩu thực hiện được sau thời gian 3s.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Gọi F là lực nâng của cần cẩu. Theo định luật II Niu-tơn: b) Công suất Thay số : Vậy Kết luận : Công suất của cần cẩu biến đổi với thời gian t theo một hàm bậc nhất. c) Theo kết quả trên, vì công suất P biến đổi theo thời gian, nên ta có thể tính công do lực nâng của cần cầu thực hiện trong khoảng thời gian từ 0 đến t bằng công thức : Thay số :

a) Gọi F là lực nâng của cần cẩu. Theo định luật II Niu-tơn:

F minus P equals m a F equals m left parenthesis g plus a right parenthesis equals 5000 left parenthesis 9 comma 8 plus 0 comma 5 right parenthesis equals 5000.10 comma 3 equals 51500 N

b) Công suất P space equals F v equals F a t equals m left parenthesis g plus a right parenthesis a t equals K t

Thay số :  K equals 5000.0 comma 5. left parenthesis 9 comma 8 plus 0 comma 5 right parenthesis equals 25750 W divided by s

Vậy P equals 25750 t

Kết luận : Công suất của cần cẩu biến đổi với thời gian t theo một hàm bậc nhất.

c) Theo kết quả trên, vì công suất P biến đổi theo thời gian, nên ta có thể tính công do lực nâng của cần cầu thực hiện trong khoảng thời gian từ 0 đến t bằng công thức :

A equals space p subscript t b end subscript. t equals fraction numerator K t over denominator 2 end fraction. t equals fraction numerator K t squared over denominator 2 end fraction

Thay số : A equals fraction numerator 25750.9 over denominator 2 end fraction equals 115875 J. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho một vật có khối lượng 200g đang ở độ cao 10m so với mặt đất sau đó thả vật cho rơi tự do. Tìm công của trọng lực và vận tốc của vật khi vật rơi đến độ cao 6m. A. B. C. D.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG