Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một càn cẩu nâng một contenơ 2,5 tấn theo phương thẳng đứng từ vị trí nằm yên với gia tốc không đổi. Sau 2s, contenơ đạt vận tốc 4m/s . Bỏ qua mọi lực cản. Lấyg= 10 m/s 2 . a) Xác định công suất trung bình của lực nâng của cần cẩu trong thời gian 2s. b) Tìm công suất tức thời tại thời điểm t = 2s.

Một càn cẩu nâng một contenơ 2,5 tấn theo phương thẳng đứng từ vị trí nằm yên với gia tốc không đổi. Sau 2s, contenơ đạt vận tốc 4m/s . Bỏ qua mọi lực cản. Lấy g= 10 m/s2.

a) Xác định công suất trung bình của lực nâng của cần cẩu trong thời gian 2s.

b) Tìm công suất tức thời tại thời điểm t = 2s.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Gia tốc của contenơ : Gọi là lực nâng của cần cẩu, ta có : Độ dời Công của lực nâng thực hiện : Công suất trung bình của lực nâng của cần cẩu : b) Công suất tức thời :

a) Gia tốc của contenơ : a equals v over t equals 4 over 2 equals 2 m divided by s squared.

Gọi F with rightwards arrow on top là lực nâng của cần cẩu, ta có :

F with rightwards arrow on top plus P with rightwards arrow on top equals m a with rightwards arrow on top F minus P equals m a F equals P plus m a equals m left parenthesis g plus a right parenthesis

Độ dời s equals fraction numerator a t squared over denominator 2 end fraction equals fraction numerator 2.4 over denominator 2 end fraction equals 4 m

Công của lực nâng thực hiện :A equals F s equals m left parenthesis g plus a right parenthesis s equals 2 comma 5.10 cubed. left parenthesis 10 plus 2 right parenthesis.4 equals 120.10 cubed J equals 120 K J

Công suất trung bình của lực nâng của cần cẩu :

P t b equals A t equals fraction numerator 120.10 cubed over denominator 2 end fraction equals 60.10 cubed W equals 60 k W

b) Công suất tức thời :

P equals F v equals m left parenthesis g plus a right parenthesis v equals 2 comma 5.10 cubed. left parenthesis 10 plus 2 right parenthesis.4 equals 120.10 cubed W equals 120 space k W 

1

Câu hỏi tương tự

Một chất điểm có khối lượng m bắt đầu trượt không ma sát từ trên mặt phẳng nghiêng xuống. Gọi α là góc của mặt phẳng nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang. Động lượng của chất...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG