Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một cái phễu có dạng hình nón. Người ta đổ một lượng nước vào phễu sao cho chiều cao của lượng nước trong phễu bằng chiều cao của phễu. Hỏi nếu bịt kín miệng phễu rồi lộn ngược phễu lên thì chiều cao của nước gần bằng giá trị nào sau đây? Biết rằng chiều cao của phễu là 15cm.

Một cái phễu có dạng hình nón. Người ta đổ một lượng nước vào phễu sao cho chiều cao của lượng nước trong phễu bằng 1 third chiều cao của phễu. Hỏi nếu bịt kín miệng phễu rồi lộn ngược phễu lên thì chiều cao của nước gần bằng giá trị nào sau đây? Biết rằng chiều cao của phễu là 15cm.

  1. 0,188 (cm)

  2. 0,216 (cm)

  3. 0,3 (cm)

  4. 0,5 (cm)

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện ABCD có , AB = CD = 6 ; M là điểm thuộc cạnh BC sao cho MC = xBC (0 < x < 1 ) . Mặt phẳng (P) song song với AB và CD lần lượt cắt BC , AC , AD , BD tại M , N, P , Q . Diện tích lớn n...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG