Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một cái hộp có 4 viên bi màu trắng và 7 viên bi màu xanh. Lấy ngẫu nhiên viên thứ nhất rồi viên thứ hai và viên thứ ba. Xác suất để được viên thứ nhất màu trắng, viên thứ hai và thứ ba màu xanh là:

Một cái hộp có 4 viên bi màu trắng và 7 viên bi màu xanh. Lấy ngẫu nhiên viên thứ nhất rồi viên thứ hai và viên thứ ba. Xác suất để được viên thứ nhất màu trắng, viên thứ hai và thứ ba màu xanh là:


 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B * Chọn 1 viên bi trong 11 viên bi có cách Chọn viên bi thứ nhất màu trắng có cách Vậy xác suất chọn viên bi thứ nhất màu trắng là * Chọn 1 viên bi thứ hai màu xanh có cách. Bây giờ còn 10 viên bi nên xác suất chọn viên bi thứ hai màu xanh là * Chọn 1 viên bi thứ ba màu xanh có cách. Bây giờ còn 9 viên bi nên xác suất chọn viên bi thứ ba màu xanh là Do đó xác suất cần tìm là: 11 4 ​ . 10 7 ​ . 3 2 ​ = 165 28 ​

Đáp án B

* Chọn 1 viên bi trong 11 viên bi có large C subscript 11 superscript 1 equals 11cách
Chọn viên bi thứ nhất màu trắng có large C subscript 4 superscript 1 equals 4 cách
Vậy xác suất chọn viên bi thứ nhất màu trắng là fraction numerator large C subscript 4 superscript 1 over denominator large C subscript 11 superscript 1 end fraction equals 4 over 11
* Chọn 1 viên bi thứ hai màu xanh có large C subscript 7 superscript 1 equals 7 cách.
Bây giờ còn 10 viên bi nên xác suất chọn viên bi thứ hai màu xanh là fraction numerator large C subscript 7 superscript 1 over denominator large C subscript 10 superscript 1 end fraction equals 7 over 10
* Chọn 1 viên bi thứ ba màu xanh có large C subscript 6 superscript 1 equals 6 cách.
Bây giờ còn 9 viên bi nên xác suất chọn viên bi thứ ba màu xanh là fraction numerator large C subscript 6 superscript 1 over denominator large C subscript 9 superscript 1 end fraction equals 6 over 9 equals 2 over 3
Do đó xác suất cần tìm là: 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian O x yz , mặt phẳng ( O x z ) có phương trình là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG