Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một cửa hàng bán sản phẩm với giá 10USD. Với giá bán này, cửa hàng bán được khoảng 25 sản phẩm. Cửa hàng dự định giảm giá bán, ước tính cứ giảm 2USD thì số sản phẩm bán được tăng thêm 40 sản phẩm. Xác định giá bán để cửa hàng thu được lợi nhuận lớn nhất, biết rằng giá mua về của một sản phẩm là 5USD.

Một cửa hàng bán sản phẩm với giá 10USD. Với giá bán này, cửa hàng bán được khoảng 25 sản phẩm. Cửa hàng dự định giảm giá bán, ước tính cứ giảm 2USD thì số sản phẩm bán được tăng thêm 40 sản phẩm. Xác định giá bán để cửa hàng thu được lợi nhuận lớn nhất, biết rằng giá mua về của một sản phẩm là 5USD.

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi x là giá bán thực tế ( 5 ≤ x ≤ 10 ) Ta có giảm 2 U S D thì tăng thêm 40 sản phẩm Do đó giảm (10-x) USD thì tăng thêm 20(10-x) sản phẩm Số sản phẩm bán được tương ứng với giá bán là 25+20(10-x)=-20 x+225 Vậy tổng lợi nhuận thu được sẽ là ( − 20 x + 225 ) ( x − 5 ) = − 20 x 2 + 325 x − 1125 Đặt P ( x ) = − 20 x 2 + 325 x − 1125 với 5 ≤ x ≤ 10 Bài toán trở thành tìm x ∈ [ 5 ; 10 ] max ​ P ( x ) = ? Ta có P ′ ( x ) = − 40 x + 325 , P ′ ( x ) = 0 ⇔ x = 8 65 ​ = 8 , 125 ∈ [ 5 ; 10 ] Xét ⎩ ⎨ ⎧ ​ P ( 5 ) = 0 P ( 8 65 ​ ) = 16 3125 ​ ≈ 195 , 3125 ⇒ max x ∈ [ 5 ; 10 ] ​ P ( x ) = P ( 8 65 ​ ) P ( 10 ) = 125 ​

Gọi x là giá bán thực tế ()

Ta có giảm 2 U S D thì tăng thêm 40 sản phẩm

Do đó giảm (10-x) USD thì tăng thêm 20(10-x) sản phẩm

Số sản phẩm bán được tương ứng với giá bán là 25+20(10-x)=-20 x+225

Vậy tổng lợi nhuận thu được sẽ là

Đặt với

Bài toán trở thành tìm

Ta có

Xét

5

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng phương trình x . 2 x = 1 có nghiệm thực duy nhất trong khoảng (0,1).

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG