Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một bình đựng quả cầu xanh, quả cầu trắng và quả cầu vàng. Chọn quả cầu. Số cách chọn để được quả xanh, quả trắng, quả vàng là:

Một bình đựng quả cầu xanh, quả cầu trắng và quả cầu vàng. Chọn quả cầu. Số cách
chọn để được quả xanh, quả trắng, quả vàng là:
  1. 2520

  2. 1800

  3. 1600

  4. 1200

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 2520 Số cách chọn quả cầu xanh, quả cầu trắng, quả cầu vàng: 6.15.28 = 2520 (cách)

ĐÁP ÁN A. 2520

Số cách chọn quả cầu xanh, quả cầu trắng, quả cầu vàng: 6.15.28 = 2520 (cách)

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tập X = 0 ; 1 ; 2 ; 4 ; 6 ; 7 " src="data:image/jpeg;charset=utf-8;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAtwAAABYCAYAAADGFyCOAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAABGJhU0UAAABFxpIngQAAGx1JREFUeNrtXQ+EVssbfmUlSS...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG