Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một bình đựng 8 viên bi trắng và 7 viên bi đỏ, lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Tìm số phần tử của không gian mẫu Ω .

Một bình đựng 8 viên bi trắng và 7 viên bi đỏ, lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Tìm số phần tử của không gian mẫu 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tổng của tất cả các số tự nhiên có năm chữ số khác nhau được thành lập từ các chữ số là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG