Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một bình đựng 8 viên bi trắng và 7 viên bi đỏ, lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Tìm số phần tử của không gian mẫu Ω

Một bình đựng 8 viên bi trắng và 7 viên bi đỏ, lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Tìm số phần tử của không gian mẫu 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3 viên bi trong 15 viên bi. Số phần tử của không gian mẫu Ω là:

3 viên bi trong 15 viên bi. Số phần tử của không gian mẫu  là: 

3

Câu hỏi tương tự

Gieo ngẫu nhiên một con xúc sắc bốn lần và quan sát số chấm xuất hiện. Xác suất xúc sắc xuất hiện số chấm lớn hơn hay bằng ít nhất lần bằng bao nhiêu?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG