Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một bạn học sinh giải bài toán: theo các bước sau: Bước 1: Điều kiện Bước 2: Bước 3:Vậy nghiệm của bất phương trình trên là: Hỏi bạn học sinh giải như trên đúng hay sai ? Nếu sai thì sai từ bước nào ?

Một bạn học sinh giải bài toán: log subscript x 2 greater than 3 theo các bước sau:

Bước 1: Điều kiện 0 less than x not equal to 1

Bước 2: log subscript x 2 greater than 3 left right double arrow 2 greater than x cubed left right double arrow x less than cube root of 2

Bước 3: Vậy nghiệm của bất phương trình trên là: x element of left parenthesis 0 semicolon cube root of 2 right parenthesis backslash open curly brackets 1 close curly brackets

Hỏi bạn học sinh giải như trên đúng hay sai ? Nếu sai thì sai từ bước nào ?

  1. Bạn học sinh giải hoàn toàn đúng

  2. Bạn học sinh giải sai từ Bước 1

  3. Bạn học sinh giải sai từ Bước 2

  4. Bạn học sinh giải sai từ Bước 3

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bạn học sinh này giải sai từ bước 2, vì cơ số chưa biết có lớn hơn 1 hay nhỏ hơn 1.

Bạn học sinh này giải sai từ bước 2, vì cơ số chưa biết có lớn hơn 1 hay nhỏ hơn 1.

4

Câu hỏi tương tự

Hàm số nào sau đây có đồ thị phù hợp với hình vẽ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG