Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi là thể tích nước bơmđược sau t giây. Biết rằng và banđầu bể không có nước, sau 5 giây, thể tích nước trong bể là , sau 10 giây thì thể tích trong bể là . Thể thích nước tong bể sau khi bơmđược 20 giây bằng. A. B. C. D.

Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi V left parenthesis t right parenthesis là thể tích nước bơm được sau t giây. Biết rằng V apostrophe left parenthesis t right parenthesis equals a t squared plus b t và ban đầu bể không có nước, sau 5 giây, thể tích nước trong bể là 15 m cubed, sau 10 giây thì thể tích trong bể là 110 m cubed. Thể thích nước tong bể sau khi bơm được 20 giây bằng.
A. 60 m cubed
B. 220 m 3
C. 840 m cubed
D. 420 m cubed 

  1.  60 m cubed 

  2.  220 m 3
     

  3.  840 m cubed 

  4. 420 m cubed 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theođề bài ta có Chọn C

V left parenthesis t right parenthesis equals integral V apostrophe left parenthesis t right parenthesis d t equals integral left parenthesis a t squared plus b t right parenthesis d t equals fraction numerator a t cubed over denominator 3 end fraction plus fraction numerator b t squared over denominator 2 end fraction plus C
Theo đề bài ta có open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell V left parenthesis 0 right parenthesis equals 0 V left parenthesis 5 right parenthesis equals 15 end cell row cell V left parenthesis 10 right parenthesis equals 110 space end cell end table close left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell C equals 0 fraction numerator 125 a over denominator 3 end fraction plus fraction numerator 25 b over denominator 2 end fraction equals 10 end cell row cell fraction numerator 1000 a over denominator 3 end fraction plus fraction numerator 100 b over denominator 2 end fraction equals 110 end cell end table close left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell a equals 3 over 10 end cell row cell b equals 1 fifth end cell end table close
V left parenthesis t right parenthesis equals 1 over 10 t cubed plus 1 over 10 t squared rightwards double arrow V left parenthesis 20 right parenthesis equals 840 m cubed
Chọn C

1

Câu hỏi tương tự

Một nguyên hàm của f ( x ) = ( 2 x − 1 ) e x 1 ​ là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG