Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một đa thức f(x) với hệ số nguyên gọi là bất khảquy trong Z [ x ] (gọi tắt là bất khả quy) nếu nó không thể biểu diên được ở dạng tích hai đa thức bậc nguyên dương với hệ số nguyên. Giả sử f(x) là 1 đa thức với hệ số nguyên, bậc n ≥ 2 , [ f ( a ) ] bằng 1 hoặc là số nguyen tố với ít nhất 2n+1 giá trị nguyên phân biệt của a. Chứng minh rằng f(x) là bất khả quy.

Một đa thức f(x) với hệ số nguyên gọi là bất khả quy trong  (gọi tắt là bất khả quy) nếu nó không thể biểu diên được ở dạng tích hai đa thức bậc nguyên dương với hệ số nguyên.

Giả sử f(x) là 1 đa thức với hệ số nguyên, bậc  bằng 1 hoặc là số nguyen tố với ít nhất 2n+1 giá trị nguyên phân biệt của a. Chứng minh rằng f(x) là bất khả quy.

R. Roboctvx53

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

giả sử f(x)=g(x).h(x), ở đó g(x), h(x) là các đa thức với hệ số nguyên, d e g . g ≥ 1 , d e g h ≥ 1 Ta có: f 2 ( x ) = g 2 ( x ) . h 2 ( x ) Theo giả thiết tồn tại 2n + 1 số nguên phân biệt a 1 ​ , a 2 ​ , ... , a 2 n + 1 ​ sao cho ∣ f ( a i ​ ) ∣ bằng 1 hoặc bằng p nguyên tố. Suy ra: f 2 ( a i ​ ) = g 2 ( a i ​ ) . h 2 ( a i ​ ) = { 1 p n gu y e ^ n t o ^ ˊ ​ ∀ i = 1 , 2 n + 1 ​ ⇒ [ g 2 ( a i ​ ) = 1 h 2 ( a i ​ ) = 1 ​ ∀ i = 1 , 2 n + 1 ​ ( 2 ) Nhưng phương trình g 2 ( x ) = 1 có không quá 2 degg nghiệm, phương trình h 2 ( x ) = 1 có không quá 2 degh nghiệm Do đó g 2 ( x ) = 1 hoặc h 2 ( x ) = 1 tại không quá 2deg g +2deg h = 2n giá trị khác nhau của x. Mâu thuẫn vói (2) Từ đo ta có đpcm.

giả sử f(x)=g(x).h(x), ở đó g(x), h(x) là các đa thức với hệ số nguyên, 

Ta có: 

Theo giả thiết tồn tại 2n + 1 số nguên phân biệt  sao cho  bằng 1 hoặc bằng p nguyên tố. Suy ra:

Nhưng phương trình  có không quá 2 degg nghiệm, phương trình  có không quá 2 degh nghiệm

Do đó  hoặc  tại không quá 2deg g +2deg h = 2n giá trị khác nhau của x. Mâu thuẫn vói (2)

Từ đo ta có đpcm.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm số tự nhiên n bé nhất sao cho S ( S ( n )) ≥ 10 v a ˋ S ( S ( S ( n ))) ≤ 9 .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG