Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một đa giác có độ dài các cạnh lập thành một cấp số cộng có công sai bằng 4(cm),cạnhnhỏ nhất bằng 6(cm) và chu vi của đa giác bằng 126(cm). Tính độ dài cạnh lớn nhấtcủa đa giác.

Một đa giác có độ dài các cạnh lập thành một cấp số cộng có công sai bằng 4(cm), cạnh nhỏ nhất bằng 6(cm) và chu vi của đa giác bằng 126(cm). Tính độ dài cạnh lớn nhất của đa giác.

R. Roboctvx81

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi n là số cạnh của đa giác ( n ∈ N , n ≥ 3 ) , cạnh nhỏ nhất là u 1 = 6. Độ dài các cạnh của đa giác lập thành cấp số cộng có công sai d =4 ⇒ S n = 126 ⇔ 2 n ​ [ 2 u n ​ + ( ( n − 1 ) d ) ] = 126 ⇔ 2 n ​ [ 12 + 4 ( n − 1 ) ] = 126 ⇔ 2 n 2 + 4 n − 126 = 0 ⇔ n = 7 ( nh ậ n ) ∨ n = − 9 ( l o ạ i ) Vậy cạnh lớn nhất là: u 7 =u 1 +6d = 30(cm)

Gọi n là số cạnh của đa giác  , cạnh nhỏ nhất là u1 = 6.

Độ dài các cạnh của đa giác lập thành cấp số cộng có công sai d = 4

⇒ Sn = 126

Vậy cạnh lớn nhất là: u7 = u1 +6d = 30(cm)

6

Câu hỏi tương tự

Cho m , n l à c á c s ố t ự nhi ê n th ỏ a m ã n 4 m 3 + m = 12 n 3 + n , ch ứ ng minh m − n l à l ậ p ph ươ ng c ủ a m ộ t s ố nguy ê n.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG