Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một đa giác có 740 đường chéo. Số cạnh của đa giác đó bằng:

Một đa giác có 740 đường chéo. Số cạnh của đa giác đó bằng:
  1. 15

  2. 20

  3. 30

  4. 40

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

↵ ĐÁP ÁN D. 40 Gọi là số cạnh của đa giác, số cạnh bằng số đỉnh bằng n . Cứ đỉnh nối với nhau thì được 1 đường gồm đường chéo và cạnh. Nên ta có Số đường chéo + số cạnh bằng C n 2 ​ ⇒ 740 + n = C n 2 ​ Vậy số cạnh là: 40 .

  

ĐÁP ÁN D. 40

Gọi là số cạnh của đa giác, số cạnh bằng số đỉnh bằng n .
Cứ đỉnh nối với nhau thì được 1 đường gồm đường chéo và cạnh. Nên ta có
Số đường chéo + số cạnh bằng 
Vậy số cạnh là: 40
.

7

Câu hỏi tương tự

Từ các chữ số 0,1,2,3,4 có thể lập được Bao nhiêu số tự nhiên góm 4 chữ sổ đôi một khác nhau? Bao nhi ê u s ó t ự nhi ê n l ẻ g ố m 4 ch ữ s ố đô i m ộ t kh ó c ntau?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG