Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mệnh đề nào sau đây sai ? A. B. C. D.

Mệnh đề nào sau đây sai?

A.

B. 

C. 

D.   

  1.  

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo tính chất của bất đẳng thức và bất đẳng thức Côsi thì A, B, luôn đúng. Ta có nếu là sai.

Theo tính chất của bất đẳng thức và bất đẳng thức Côsi thì A, B, luôn đúng.

Ta có nếu  là sai.

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị nào của thì phương trình có hai nghiệm phân biệt?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG