Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mệnh đề nào sau đây là sai. A. 30 chia hết cho 6 B. C. D.

Mệnh đề nào sau đây là sai. 

A. 30 chia hết cho 6 

B. 9 plus 1 space equals space 10

C. 2 space less than space square root of 4

D. 1 half space plus space 1 third space equals space 5 over 6

 

  1. 30 chia hết cho 6 

  2. 9 plus 1 space equals space 10

  3. 2 space less than space square root of 4

  4. 1 half space plus space 1 third space equals space 5 over 6

C. THỊ

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào khái niệm mệnh đề phủ định của 1 mệnh đề và tính đúng sau của mệnh đề và mệnh đề phủ định để chọn đáp án đúng. "30 chia hết cho 6" là mệnh đề đúng. " " là mệnh đề đúng. " " là mệnh đề đúng. Chỉ có mệnh đề : " " là mệnh đề sai.

Dựa vào khái niệm mệnh đề phủ định của 1 mệnh đề và tính đúng sau của mệnh đề và mệnh đề phủ định để chọn đáp án đúng. 

"30 chia hết cho 6" là mệnh đề đúng. 

"9 plus 1 space equals space 10" là mệnh đề đúng. 

"1 half space plus space 1 third space equals space 5 over 6" là mệnh đề đúng. 

Chỉ có mệnh đề : "2 space less than space square root of 4" là mệnh đề sai. 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập xác định của hàm số : y = ∣ x + 1∣ + 1 ∣ x − 1∣ ​ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG