Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mệnh đề khéo theo nào dưới đây là sai A. Nếu có tận cùng bằng 0 thì a chia hết cho 5. B. Nếu thì C. Nếu gó mùa về thì trời trở lạnh. D. Nếu

Mệnh đề khéo theo nào dưới đây là sai 

A. Nếu  có tận cùng bằng 0 thì a chia hết cho 5. 

B. Nếu 3 less than 4 spacethì 3 plus 1 space less than space 4 plus 1

C. Nếu gó mùa về thì trời trở lạnh. 

D. Nếu negative 4 space less than space minus space 3 space t h ì space left parenthesis negative 4 right parenthesis.2 space greater than space left parenthesis negative 3 right parenthesis.2 space 

  1. Nếu a có tận cùng bằng 0 thì a chia hết cho 5

  2. Nếu 3 less than 4 spacethì 3 plus 1 space less than space 4 plus 1

  3. Nếu gó mùa về thì trời trở lạnh. 

  4. Nếu negative 4 space less than space minus space 3 space t h ì space left parenthesis negative 4 right parenthesis.2 space greater than space left parenthesis negative 3 right parenthesis.2 space 

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Mọi số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho 5 nên đáp án A đúng. Ta có : là mệnh đề đúng nên B đúng. Mệnh đề: " Nếu gió mùa về thì trời trở lạnh"là mệnh đề đúng nên C đúng. Ta có : mệnh đề ở đáp ân D sai.

Mọi số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho 5 nên đáp án A đúng. 

Ta có : colon space N ế u space 3 less than 4 space t h ì space 3 plus 1 space less than space 4 plus 1 space " spacelà mệnh đề đúng nên B đúng. 

Mệnh đề: " Nếu gió mùa về thì trời trở lạnh" là mệnh đề đúng nên C đúng. 

Ta có : negative 4 space less than space minus space 3 space rightwards double arrow space left parenthesis negative 4 right parenthesis.2 space less than space left parenthesis negative 3 right parenthesis.2 space space rightwards double arrow mệnh đề ở đáp ân D sai. 

1

Câu hỏi tương tự

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề đúng là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG