Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mọi tờ vé số có chữ số (đánh số từ 00000 đến 99999 ). Số tờ vé số có tất cả các chữ số khác nhau đôi một là:

Mọi tờ vé số có chữ số (đánh số từ 00000 đến 99999). Số tờ vé số có tất cả các chữ số khác
nhau đôi một là:
  1. 5200

  2. 30240

  3. 2800

  4. 2640

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 30240 Có 10 chữ số khác nhau bao gồm 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Số tờ vé số có tất cả các chữ số khác nhau đôi một là: A 10 5 = 30240 (tờ).

ĐÁP ÁN B. 30240

 10 chữ số khác nhau bao gồm 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

Số tờ vé số có tất cả các chữ số khác nhau đôi một là: A105= 30240 (tờ).

17

Câu hỏi tương tự

Một tổ học sinh có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Tính xác suất sao cho 2 người được chọn đều là nữ. A. B. C. D.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG