Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Look at the picture and answer the question: What is it? (Source: wikipedia.org)

Look at the picture and answer the question:

What is it?

(Source: wikipedia.org)

  1. It’s a cave

  2. It’s a mountain

  3. It’s a dessert

  4. It’s a waterfall

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hình trên là một hang động nên đáp án đúng sẽ là Đáp án A: “It’s a cave” Đáp án B: “It’s a mountain” nghĩa là “Đó là một ngọn núi”=> Sai Đáp án C: “It’s a dessert” nghĩa là “Đó là một sa mạc”=> Sai Đáp án D: “It’s a waterfall” nghĩa là “Đó là một thác nước”=> Sai

Hình trên là một hang động nên đáp án đúng sẽ là Đáp án A: “It’s a cave”

Đáp án B: “It’s a mountain” nghĩa là “Đó là một ngọn núi”=> Sai

Đáp án C: “It’s a dessert” nghĩa là “Đó là một sa mạc”=> Sai

Đáp án D: “It’s a waterfall” nghĩa là “Đó là một thác nước”=> Sai

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the following sentence: _______ is a place where water flowingfrom a river rushes down from a higher to a lower point.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG