Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Look at the picture and answer the following question: Is there a sofa in the living room?

Look at the picture and answer the following question:

Is there a sofa in the living room?

  1. Yes, there are.

  2. No, there aren’t.

  3. No, there isn’t.

  4. Yes, there is.

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Câu hỏi có nghĩa là “Có ghế sofa trong phòng không?” Trong hình chúng ta có một cái ghế sofa cho nên câu trả lời sẽ là có (Yes). Câu hỏi dùng “Is there...?”, nên câu trả lời sẽ là “Yes, there is.”

Câu hỏi có nghĩa là “Có ghế sofa trong phòng không?”

Trong hình chúng ta có một cái ghế sofa cho nên câu trả lời sẽ là có (Yes). Câu hỏi dùng “Is there...?”, nên câu trả lời sẽ là “Yes, there is.”

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. How many windows are there in your house? - six. A. There is B. There are C. There has D. There have

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG