Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Lấy S ∈ At ⊥ (ABC). Gọi I, K là trực tâm △ SBC, ABC.Nếu △ ABC không cân thì JH luôn đi qua 1 điểm cố định khi S ∈ At. Gọi điểm cố định là T. Chứng minh rằng : T A B = TC A

Lấy S At  (ABC). Gọi I, K là trực tâm SBC, ABC.Nếu ABC không cân thì JH luôn đi qua 1 điểm cố định khi S At. Gọi điểm cố định là T. Chứng minh rằng :  = 

R. Roboctvx63

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi AD là đường kính của đường tròn ngoại tiếp △ ABC. ⇒ DB ⊥ AB, DB ⊥ SA ⇒ DB ⊥ AH. Mà AH ⊥ SB ⇒ AH ⊥ (SBD) ⇒ AH ⊥ HD. Tương tự AJ ⊥ (SCD) ⇒ AJ ⊥ JD Kéo dài JH cắt Bc tại T ⇒ TA ⊥ SA. Theo trên: AH ⊥ SD ⊥ AJ ⇒ SD ⊥ (AJH) ⇒ SD ⊥ TA. Do đó : TA ⊥ (SAD) ⇒ TA ⊥ AD. Vậy T cố định và T A B = TC A

Gọi AD là đường kính của đường tròn ngoại tiếp ABC.
 DB  AB, DB  SA
 DB  AH.
Mà AH  SB
 AH  (SBD) 
 AH  HD.
Tương tự AJ  (SCD)
 AJ  JD
Kéo dài JH cắt Bc  tại T
 TA  SA.
Theo trên: AH  SD  AJ
 SD  (AJH) 
 SD  TA.
Do đó :
TA  (SAD)  TA  AD.
Vậy T cố định và  = 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình hộp chữ nhất ABCD.A'B'C'D'có thể tích bằng 1. Gọi M, N, Plần lượt là trung điểm các cạnh BB', CD, B'C'.Tính thể tích khối tứ diện AMNP bằng

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG