Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Lấy I là trung điểm của đoạn AB cố định. Gọi ( △ ) là một đường thẳng cách đều A và B. Tính V OHMI theo OI = d, OH = h và OM = t. Tìm t để V max .

Lấy I là trung điểm của đoạn AB cố định. Gọi () là một đường thẳng cách đều A và B. Tính VOHMI theo OI = d, OH = h và OM = t. Tìm t để Vmax

R. Roboctvx63

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: MH = O M 2 − O H 2 ​ = t 2 − h 2 ​ , MI = d 2 − t 2 ​ V OHMI = 3 1 ​ OH.dt(HMI) = 6 h ​ ( t 2 − h 2 ) ( d 2 − t 2 ) ​ ≤ 6 h ​ 2 ( t 2 − h 2 ) ( d 2 − t 2 ) ​ = 12 h ​ (d 2 - h 2 ) ⇒ V max = 12 h ​ (d 2 - h 2 ) đạt khi t 2 - h 2 = d 2 - t 2 ⇔ t = 2 2 ​ ​ d 2 + h 2 ​

Ta có: MH =  = ,
MI = 
VOHMI =OH.dt(HMI)
           = 
             = (d2 - h2)
 Vmax = (d2 - h2) đạt khi t2 - h2 = d2 - t2 
 t = 

1

Câu hỏi tương tự

Thể tích khối chóp có chiều cao h = 2 a và diện tích đáy B = 6 a 2 bằng:

15

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG