Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Lấy hai con bài từ cỗ tú lơ khơ 52 con. Số cách lấy là:

Lấy hai con bài từ cỗ tú lơ khơ 52 con. Số cách lấy là:
  1. 104

  2. 1326

  3. 450

  4. 2652

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.1326 Số cách lấy là C 52 2 = 1326 cách

ĐÁP ÁN B. 1326 

Số cách lấy là C522=1326 cách

1

Câu hỏi tương tự

Cho A là tập hợp các số tự nhiên có 6 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc tập A. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 13và có chữ số tận cùng bằng 2.

77

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG