Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng ( β ) là mặt phẳng trung trực của đoạnh AB với A(1,3,-4) và B(-1,2,2).

Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng () là mặt phẳng trung trực của đoạnh AB với A(1,3,-4) và B(-1,2,2).

R. Robo.Ctvx19

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: n β ​ = A B = ( − 2 , − 1 , 6 ) ⇒ ( β ) : − 2 x − y + 6 z + D = 0 G ọ i M l a ˋ t r u n g đ i ể m c ủ a A B t a c o ˊ : M ( 0 , 2 5 ​ , − 1 ) M ∈ ( α ) ⇒ − 2 5 ​ − 6 + D = 0 ⇒ D = 2 17 ​ ⇒ ( β ) : − 2 x − y + 6 z + 2 17 ​ = 0 H a y : ( β ) : 4 x + 2 y − 12 z − 17 = 0

Ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng (P) :x-3y+2z-1=0, (Q):x-z+2=0. Mặt phẳng ( α ) vuông góc với cả (P) và (Q) đồng thời cắt trục Ox tại điểm có hoành độ bằng 3. Phương trình của mặt phẳng ( α ) ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG