Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Lập phương trình bậc hai với hệ số thực có nghiệm:z=-2+i

Lập phương trình bậc hai với hệ số thực có nghiệm:  z=-2+i

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi phương trình cần tìm là a x 2 + b x + c = 0 ( a  = 0 , a , b , c ∈ R ) Vì z=-2+i là nghiệm nên a ( − 2 + i ) 2 + b ( − 2 + i ) + c = 0 Hay ta cóa(3-4i)+b(-2+i)+c=0⇔3a-2b+c-(4a-b)i=0. Mà a,b,c∈R nên Khi đó phương tìnih có dạng a x 2 + 4 a x + 5 a = 0 ⇔ x 2 + 4 x + 5 = 0 ( vì a≠0).

Gọi phương trình cần tìm là  

Vì z=-2+i là nghiệm nên 

Hay ta có a(3-4i)+b(-2+i)+c=0⇔3a-2b+c-(4a-b)i=0.

Mà a,b,c∈R nên open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 3 a minus 2 b plus c equals 0 end cell row cell 4 a minus b equals 0 end cell end table rightwards double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell c equals 5 a end cell row cell b equals 4 a end cell end table close close

Khi đó phương tìnih có dạng  ( vì a≠0).

1

Câu hỏi tương tự

Cho số phức z thỏa mãn (1+i)z=14-2i . Tính tổng phần thực và phần ảo của z

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG