Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

L ớ p 10 D c ó 37 h ọ c sinh, trong đó c ó 17 h ọ c sinh th í ch m ô n V ă n, 19 h ọ c sinh th í ch m ô n To á n, 9 em kh ô ng thich m ô n n à o. S ố h ọ c sinh th í ch c ả hai m ô n l à

Lp  có 37 hc sinh, trong đó có 17 hc sinh thích môn Văn, 19 hc sinh thích môn Toán, 9 em không thich môn nào. S hc sinh thích c hai môn là

  1. 2 hc sinh.

  2. 6 hc sinh.

  3. 13 hc sinh.

  4. 8 hc sinh.

R. Roboctvx81

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ch ọ n D G ọ i s ố h ọc sinh th í ch c ả hai m ô n l à x ( 0 ≤ x ≤ 17 ) . Khi đó s ố h ọ c sinh ch ỉ th í ch m ô n V ă n l à 17 − x , s ố h ọ c sinh ch ỉ th í ch m ô n To á n l à 19 − x Ta c ó :

Chn D
Gi s học sinh thích c hai môn là .

Khi đó

s hc sinh ch thích môn Văn là ,

s hc sinh ch thích môn Toán là
Ta có:

9 plus left parenthesis 17 minus x right parenthesis plus left parenthesis 19 minus x right parenthesis plus x equals 37 not stretchy left right double arrow x equals 8

1

Câu hỏi tương tự

Giải và biện luận các hệ phương trình : a . { x + y = 4 x y = m ​ b . { 3 x − 2 y = 1 x 2 + y 2 = m ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG