Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Lập bảng xét dấu các biểu thức sau: 4 − x x ( 5 x − 6 ) ​

Lập bảng xét dấu các biểu thức sau: 

R. Roboteacher29

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt y= 4 − x x ( 5 x − 6 ) ​ . Ta có bảng xét dấu của y: x − ∞ 0 5 6 ​ 4 + ∞ y + 0 − 0 + ∥ −

Đặt y= . Ta có bảng xét dấu của y: 

x
y

 

1

Câu hỏi tương tự

Lập bảng xét dấubiểu thức sau: x 2 − 9 ( x − 2 ) 2 ( x + 5 ) ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG