Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Lập bảng xét dấu biểu thức sau: ( x + 2 ) − 3 x ​

Lập bảng xét dấu biểu thức sau: 

R. Roboteacher29

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt y= ( x + 2 ) − 3 x ​ . Ta có bảng xét dấu của y: x − ∞ 0 1 + ∞ y + ∥ − 0 +

Đặt y=. Ta có bảng xét dấu của y:

x
y

 

1

Câu hỏi tương tự

Lập bảng xét dấu các biểu thức sau: 4 − x x ( 5 x − 6 ) ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG