Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Lớp 12A có 20 học sinh nam và 25 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn 1 đôi song ca gồm 1 nam và 1 nữ?

 Lớp 12A có 20 học sinh nam và 25 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn 1 đôi song ca gồm 1 nam và 1 nữ?
 

  1. 500

  2. large C subscript 45 superscript 2

  3. 45

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số cách chọn một đôi song ca gồm một nam và một nữ là:

Số cách chọn một đôi song ca gồm một nam và một nữ là: large C subscript 25 superscript 1. large C subscript 20 superscript 1 equals 500
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = 2 x x ​ . Mệnh đề nào sau đây làđúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG