Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Lăng trụ lục giác đều có cạnh đáy bằng 𝑎 cạnh bên bằng 2𝑎. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ là

Lăng trụ lục giác đều có cạnh đáy bằng 𝑎 cạnh bên bằng 2𝑎. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ là
 

  1. 2a

  2. a

R. Roboteacher151

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi hình lăng trụ làABCDEF.A′B′C′D′E′F′và O; O’ lần lượt là tâm hai lục giác đềuABCDEFvàA′B′C′D′E′F′.. Khi đó ta cóOA=a;OO′=2a. Gọi I là trung điểm của OO’ thìOI=a. Ta cóΔOAIvuông tại O: R = A I = I O 2 + O A 2 ​ = a 2 + a 2 ​ = a 2 ​

Gọi hình lăng trụ là ABCDEF.A′B′C′D′E′F′ và O; O’ lần lượt là tâm hai lục giác đều ABCDEF và A′B′C′D′E′F′.. Khi đó ta có OA=a;OO′=2a.

Gọi I là trung điểm của OO’ thì OI=a .

Ta có ΔOAI vuông tại O: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f (x) liên tục và xác định trên đoạn [ − 1 ; 1 ] và cho biết giá trị của tích phân − 1 ∫ 1 ​ ( x − 1 ) f ( ∣ x ∣ ) d x = 2 . Giá trị của tích phân I = ∫ ​ f ( x ) d x tương ứng bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG