Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông cân tại A , AB=a , biết thể tích của lăng trụ ABCA'B'C' là .Tính khoảng cách h giữa AB và B'C' .

Lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông cân tại A, AB=a, biết thể tích của lăng trụ ABCA'B'C' là V equals fraction numerator 4 a cubed over denominator 3 end fraction .Tính khoảng cách h giữa AB và B'C'.

  1. h equals fraction numerator 8 a over denominator 3 end fraction

  2. h equals fraction numerator 3 a over denominator 8 end fraction

  3. h equals fraction numerator 2 a over denominator 3 end fraction

  4. h equals a over 3

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. Ta có

 ĐÁP ÁN A. h equals fraction numerator 8 a over denominator 3 end fraction 

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Ba anh em An, Bình, Cường cùng vay tiền ở một ngân hàng với lãi suất 0,7%/tháng với tổng số tiền vay của cả ba người là 1 tỉ đồng. Biết rằng mỗi tháng cả ba người đều trả cho ngân hàng một số tiền như...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG