Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Lần lượt tác dụng có độ lớn F 1 và F 2 lên một vật khối lượng m, vật thu được gia tốc có độ lớn lần lượt là a 1 và a 2 . Biết 3F 1 = 2F 2 . Bỏ qua mọi ma sát. Tỉ số là A. . B. . C. 3. D. .

 Lần lượt tác dụng có độ lớn F1 và F2 lên một vật khối lượng m, vật thu được gia tốc có độ lớn lần lượt là a1 và a2. Biết 3F1 = 2F2. Bỏ qua mọi ma sát. Tỉ số a subscript 2 over a subscript 1 là

    A. 3 over 2.

    B. 2 over 3.

    C. 3.

    D. 1 third .

  1. 3 over 2  

  2. 2 over 3  

  3. 3

  4. 1 third

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A. Áp dụng định luật II Niu-tơn ta được: F 1 = m.a 2 ; F 2 = m.a 2

Chọn A.

Áp dụng định luật II Niu-tơn ta được:

F1 = m.a2; F2 = m.a2

24 câu trắc nghiệm Ba định luật Niu - Tơn cực hay có đáp án (phần 1) 

1

Câu hỏi tương tự

Chọn câu trả lời đúng. Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đêì dọc theo trục Ox trong trường hợp vật không xuất phát từ điểm O là: A. s = vt. B. = D. Một phương trình khác vớ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG