Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Làm tròn một số đến hàng chục được số 4560. Số đã được làm tròn có thể là:

Làm tròn một số đến hàng chục được số 4560. Số đã được làm tròn có thể là:

  1. 4 567

  2. 4 566

  3. 4 561

  4. 4 565

H. Nguyen

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Các số 4 567 , 4 566 , 4 565 đều có chữ số hàng đơn vị lớn hơn hoặc bằng 5 nên khi làm tròn đến hàng chục sẽ được số 4 570 .

Các số 4 567, 4 566, 4 565 đều có chữ số hàng đơn vị lớn hơn hoặc bằng 5 nên khi làm tròn đến hàng chục sẽ được số 4 570.

1

Câu hỏi tương tự

Làm tròn số 5 789 đến hàng chục thì được số nào?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG