Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Làm tính nhân: a. 3x(x 2 – 7x + 9) b. 5 2 ​ xy(x 2 y – 5x + 10y)

Làm tính nhân:

a. 3x(x2 – 7x + 9)

b. xy(x2y – 5x + 10y)

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) 3x(x 2 – 7x + 9) = 3x.x 2 + 3x.(– 7x) + 3x.9 = 3x 3 – 21x 2 + 27x b) 5 2 ​ xy(x 2 y – 5x + 10y) = 5 2 ​ .xy .x 2 y + 5 2 ​ .xy.(– 5x) + 5 2 ​ xy.10y = 5 2 ​ x 3 y 2 – 2x 2 y + 4xy 2

a) 3x(x2 – 7x + 9)

= 3x.x2 + 3x.(– 7x) + 3x.9

= 3x3 – 21x2 + 27x

b)xy(x2y – 5x + 10y)

.xy .x2y +.xy.(– 5x) + xy.10y

=x3y2 – 2x2y + 4xy2

1

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của các biểu thức sau: a) A = 2x 2 − 8x – 10. b) B = 9x − 3x 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG