Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Làm tính nhân:

Làm tính nhân:  

open parentheses negative a to the power of 4 x to the power of 5 close parentheses open parentheses negative 6 to the power of 6 x plus 2 a cubed x squared minus 11 a x to the power of 5 close parentheses 
 

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng các tích với nhau. Tổng quát:A(B+C−D)=AB+AC−AD. Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng các tích với nhau.

Tổng quát: A(B+C−D)=AB+AC−AD.

Lời giải chi tiết: 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG