Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Làm tính chia a) (2x 5 − 5x 3 + x 2 + 3x − 1) : (x 2 − 1) b) (5x 5 − 2x 4 − 9x 3 + 7x 2 − 18x − 3) : (x 2 − 3)

Làm tính chia

a) (2x5 − 5x3 + x2 + 3x − 1) : (x2 − 1)

b) (5x5 − 2x4 − 9x3 + 7x2 − 18x − 3) : (x2 − 3)

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Vậy(2x 5 − 5x 3 + x 2 + 3x − 1) : (x 2 − 1) = 2x 3 – 3x + 1. b) Vậy (5x 5 − 2x 4 − 9x 3 + 7x 2 − 18x − 3) : (x 2 − 3) = 5x 3 – 2x 2 + 6x + 1.

a)

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Vậy (2x5 − 5x3 + x2 + 3x − 1) : (x2 − 1) = 2x3 – 3x + 1.

b)

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Vậy (5x5 − 2x4 − 9x3 + 7x2 − 18x − 3) : (x2 − 3) = 5x3 – 2x2 + 6x + 1. 

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử: a. x 3 – 3x 2 – 4x + 12 b. x 4 – 5x 2 + 4 c. (x + y + z) 3 – x 3 – y 3 – z 3

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG