Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Làm tính chia:

Làm tính chia: left parenthesis 9 x cubed y squared plus 10 x to the power of 4 y to the power of 5 minus 8 x squared y squared right parenthesis space colon space x squared y squared

  1. 9 x plus 10 x squared y squared 

  2. 9 plus 10 x squared y squared minus 8  

  3. 9 x plus 10 x squared y cubed minus 8 

  4. Đáp án khác

L. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: C. Ta có: (9x 3 y 2 + 10x 4 y 5 - 8x 2 y 2 ) : x 2 y 2 = 9x 3 y 2 : x 2 y 2 + 10x 4 y 5 : x 2 y 2 - 8x 2 y 2 : x 2 y 2 = 9x + 10x 2 y 3 - 8

Đáp án đúng: C. 9 x plus 10 x squared y cubed minus 8

Ta có: (9x3y2 + 10x4y5 - 8x2y2) : x2y2

= 9x3y2 : x2y2 + 10x4y5 : x2y2 - 8x2y2 : x2y2

= 9x + 10x2y3 - 8

 

1

Câu hỏi tương tự

Tính 6x 2 y 3 : 2xy 2

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG