Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Làm tính chia:

Làm tính chia: 

a. space minus 64 x y divided by open parentheses negative 4 x close parentheses b. space minus 6 a cubed b squared c divided by open parentheses negative 2 a squared b c close parentheses c. space open parentheses negative 9 a squared b close parentheses cubed divided by open parentheses 3 a b close parentheses squared 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Muốn chia đơn thứcAcho đơn thứcB(trường hợpAchia hết choB) ta làm như sau: - Chia hệ số của đơn thứcAcho hệ số của đơn thứcB. - Chia lũy thừa của từng biến trongAcho lũy thừa của cùng biến đó trongB. - Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau. Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B) ta làm như sau:

- Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B.

- Chia lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa của cùng biến đó trong B.

- Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau.

Lời giải chi tiết: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho ba số tự nhiên liên tiếp, biết tích của hai số đầu nhỏ hơn tích của hai số sau là 50. Tìm ba số đã cho.

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG