Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Làm tính chia:

 

 Làm tính chia:  open parentheses x to the power of 5 minus 4 x cubed minus 5 x squared plus 10 x close parentheses divided by open parentheses x squared minus 2 x close parentheses 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

PHƯƠNG PHÁP GIẢI: Phép chia hết là phép chia có phần dư bằng 0.

PHƯƠNG PHÁP GIẢI:

Phép chia hết là phép chia có phần dư bằng 0.

4

Câu hỏi tương tự

Rút gọn:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG